Aron Rice Aron Rice Aron Rice Aron Rice Aron Rice

Нашата Фабрика

Предприятието„Арон Райс“ е едно от най-модерните до момента на Балканския  полуостров.

За да се превърне нашият ориз в готов продукт, той преминава през следните технологични операции.

Непосредствено след пристигането на арпата на територията на предприятието се извършва входящ контрол на суровината с вземане на проби от транспортното средство преди разтоварване. 

Процесът на сушене на оризовата арпа е определящ за качественото съхранение и последваща обработка на ориза, затова изсушаването трябва да се извърши при оптимална температура/45°С - 55°С на арпата/ и скорост на понижаване на влагата не по-висока от 1.5% влажност на час. Топлият въздух, използван за сушене на арпата, се произвежда при изгарянето на оризовите люспи в специална за целта пещ. Процесът на сушене е напълно автоматичен (измерване на влагата, следене на температурата, подаване на люспи и въздух в пещта).

След достигане на необходимия процент влажност /14% - 15%/, оризовата арпа се разтоварва от сушилните и се подава към елеваторната кула за транспортиране към силозите за съхранение на изсушена оризова арпа.

Посредством механизиран транспорт оризовата арпа се подава към елеваторната кула и оттам се транспортира до вътрешния работен бункер за захранване на линията за преработка на ориз. Постъпващата арпа за преработка преминава през гравитационен измервателен уред на входящия поток, като същевременно данните за постъпилото количеството арпа се отчитат в реално време, директно в компютъра за управление. Измерената арпа, гравитачно преминава в елеватор, захранващ почистващата машина. Почистената арпа самотечно по тръба постъпва за последваща манипулация в сепариращата машина наречена дестонер, чиято функция е да отделя камъните, метални или стъклени частици от оризовата арпа. По пътя към буферния съд арпата преминава през постоянен магнит за улавяне на железни частици. Оризовата арпа постъпва в машината за лющене, където, преминавайки между каучукови ролки, които се въртят в противоположни посоки, оризовата арпа се превръща в лющен/кафяв/ ориз и се отделя оризовата люспа. По самотечен транспорт кафявия ориз постъпва в пади-сепараторната маса. Обеленият /кафяв/ ориз посредством елеватор постъпва към шлайфмашина, за да премине през двете стъпки за избелване. Избеленият на първа стъпка ориз гравитачно подаваме към втората шлайфмашина, като повтаряме операцията още веднъж, но по-фино.След втората стъпка шлайфане следва водно полиране на повърхността на ориза.

 Полираният ориз е готов, завършен продукт, който трябва да се сортира и от него да се отделят начупените и дребно начупени зърна. За целта елеватор повдига ориза и го подава на планзихтер, където с помощта на набор от сита получаваме три фракции.  В триор продуктът се разделя на две фракции – ориз и едро начупен ориз, транспортирани съответно от елеватори до работните бункери. Бункерите, предвидени за съхранение, са три - на ориз (едри и нормални оризови зърна),  на начупен ориз (начупени зърна) и за дребно начупен ориз (дребно начупени зърна). На изходите им са монтирани компютърно регулиращи дозатори, позволяващи съставяне на смеси. По лентов транспорт смесеният ориз преминава в машината за сепариране по цвят.

Готовият продукт (качествен бял ориз) напуска Сортекса, повдига се от елеватор и се подава в работната клетка над пакетиращите машини, чрез които оризът постъпва за пакетиране в торби по 50kg  или в пакети от 0.5кг. до 2kg

Производственият процес на предприятието е от четири до шест тона арпа на час.

През 2012г. Арон Райс ООД бе сертифицарана от SGS по стандартите ISO22000:2005 и ISO9001:2008.

Copyright 2011 - Aron Rice.

Email: info@aron-rice.com, Тел: 031 / 822 092, Адрес: Съединение, България